Plus

Ubezpieczenie PLUS jest grupowym ubezpieczeniem dla członków SKOK BOGDANKA . Tak korzystne ubezpieczenie można wykupić tylko w Spółdzielczej Kasie.  

UBEZPIECZENIE PLUS TO WIELE PLUSÓW:

Plus ponieważ każdy członek SKOK-u może ubezpieczyć siebie .  

Plus ponieważ członek SKOK-u ubezpieczony jest od zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku na sumę ubezpieczenia 10 000 złotych.  

Plus ponieważ ubezpieczenie obejmuje również zawał serca i wylew krwi do mózgu.  

Plus ponieważ członek SKOK-u ubezpieczony jest także od ryzyka pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku .  

Plus ponieważ dzieci ubezpieczone są dodatkowo: na wypadek złamania kończyn, palców i nosa.   Zapraszamy do zapoznania się z przeznaczoną dla członków SKOK:  

OFERTĄ SPECJALNĄ GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW z dnia 09.02.2004.

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych ubezpiecza członków SKOK lub wskazane dzieci członka SKOK od zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ponadto ubezpieczony objęty jest ochroną na wypadek pobytu w placówce leczniczej w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku zaistniałego w okresie ubezpieczenia.   Dzieci członków SKOK są dodatkowo ubezpieczone na wypadek złamania nóg, rąk, palców oraz nosa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.   Za nieszczęśliwy wypadek zgodnie z ustaleniami ogólnych warunków ubezpieczenia NNW uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony, niezależnie od swojej woli - doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.    Umowę ubezpieczenia zawiera się w formie grupowej na rzecz członków SKOK w wieku do 65 .   Ubezpieczenie przewiduje wypłatę:

  • jednorazowego świadczenia w przypadku zgonu ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku w wysokości 10 000 zł. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również przypadki zgonu w wyniku zawału serca oraz wylewu krwi do mózgu, o ile nie były spowodowane przewlekłym stanem chorobowym. świadczenie wypłacane jest w przypadku zgonu ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku w okresie do 2 lat od daty wypadku,
  • zryczałtowanego dziennego świadczenia szpitalnego tj. kwoty w wysokości 10 złotych za każdy dzień pobytu w placówce leczniczej w wyniku następstw nieszczęśliwego wypadku.

w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
  Ochroną ubezpieczeniową objęci są członkowie SKOK lub wskazane dzieci członka SKOK w okresie 12 miesięcy od dnia następnego po opłaceniu rocznej składki i złożeniu wniosku - deklaracji zgody na przystąpienie do ubezpieczenia.  

Składka ubezpieczeniowa przekazywana jest przez SKOK w systemie miesięcznym tj. do 5 dnia każdego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto TUW SKOK wraz z formularzem rozliczenia i załączonymi oryginałami deklaracji zgody.  

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej ofercie mają zastosowanie postanowienia zawarte w:

Szczególnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków  
oraz postanowienia

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków   obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, z wyłączeniem § 28 i § 29 pkt 1,2,4.