Tabela Opłat

informacje o opłatach i prowizjach obowiązujących od 01.04.2016r.

lp. Usługa Koszt
1 Opłata za wysłanie monitu do kredytobiorcy. nie dotyczy
2 Opłata za wysłanie monitu do poręczyciela.  nie dotyczy
3 Opłata za wypisanie zaświadczenia  do banku o saldach 10 zł
4 Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku pożyczkowego *:
a. kwota pożyczki  do 5000 zł 20 zł
b. kwota pożyczki od  5001 zł-  do 10.000 zł 20 zł
c. kwota pożyczki   od 10.001 zł do 30.000 zł 25 zł
d. kwota pożyczki   od  30.001 zł do 100.000 50 zł
e. powyżej 100.000 zł 150 zł
5 Opłata przygotowawcza dla pożyczek mieszkaniowych*:
a. do 15.000zł 50 zł
b. od 15.000 zł do 50.000 zł 70 zł
c. powyżej 50.000 zł 150 zł
6 Prowizja od pożyczek. konsumenckich (na cel ogólny) 1 %
7 Prowizja od pożyczek mieszkaniowych 2%
8 prowizja od pożyczek rodzinej  
         do 36 miesięcy 5%
         powyżej 36 miesięcy 3%
8a Opłata za rozpatrzenie pożyczki rodzinnej  
  do 30.000 zł 70zł
  powyżej 30.000 zł 150 zł

9

9a

Prowizja od pożyczki konsolidacyjnej

opłata przygotowawcza od pożyczki konsolidacyjnej

5 %

200 zł

 

10 Prowizja za pożyczkę zaufanie 4 %
11 Prowizja za zlecenie zewnętrzne (gotówkowe)
Nie mniej niż 2,50 zł
Nie więcej jak 20 zł
0,5 % - od kwoty wpłaty
12 Prowizja za zlecenia zewnętrzne z ROR /IKS Plus 2,5 zł
13 Prowizja od stałych zleceń dla posiadaczy ROR. 2 zł
14 Opłata miesięczna za prowadzenie rachunku bieżącego (ROR/RB) .
a. dla osób fizycznych 0 %
b. dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 40 zł

*- 0płata przygotowawcza nie dotyczy ( chwilówek , pożyczek specjalnych)

Opłaty dotyczące kart VISA od 23 .06. 2015

 

 

*dostępne z chwilą udostępnienia w ofercie

  1. Waluta rozliczeniowa dla operacji dokonanymi kartami debetowymi Visa  jest złoty polski.W prezypadkuoperacji wykonywanych w walucie innej niż złoty polski  Rachunek członka SKOK obciążany jest kwotą przeliczoną z kwoty w ,w którejdokonana została operacja na złote polskie kursu obowiązującego w dla wydawcy karty , w systemie Visa International w dniurozliczenia operacji przez Visa International .DodatkowoWydawcapobiera prowizję za przewalutowanie  w wys. 5% wartości oparacji.Kursy walutowe stosowananepzez Visa International. , dla przeliczenia kwot operacji dokonanych przy użyciu Karty na Walutą rozliczeniową , publikowane są na stronie internetowej :http://www.visaeurope.com/en/cardholders/exchnge_rates.aspx.