SKOK Bogdanka

Co to jest SKOK ?

SKOK Bogdanka to grupa ludzi złączona wspólną więzią poprzez miejsce pracy, zamieszkania oraz przynależność do tej samej społeczności, którzy wspólnie oszczędzają i pożyczają sobie pieniądze. SKOK Bogdanka jest spółdzielnią działającą na podstawie Ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo-Kredytowych i Ustawy Prawo Spółdzielcze. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa jest wyjątkową wspólnotą samopomocową działającą na rynku usług finansowych. SKOK Bogdanka to organizacja ludzi a nie kapitału. Działamy dla dobra swoich członków, nie dla zysku.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Bogdanka działa w Polsce od wielu lat. Podobne instytucje, zwane także uniami kredytowymi, działają w 79 krajach, skupiając 118 milionów ludzi

Ważna jest rola społeczna, jaką spełnia SKOK Bogdanka - obsługuje także ludzi, którzy bez możliwości korzystania ze spółdzielczej kasy byliby pomijani w dostępie do pewnych usług finansowych, zwłaszcza kredytów

SKOK Bogdanka jest bezpieczną instytucją finansową. Dla celów ochrony oszczędności gromadzonych w Kasie funkcjonuje Program Ochrony Oszczędności. Na ten Program składa się Fundusz Stabilizacyjny Kasy Krajowej oraz Zbiorowe Ubezpieczenie Depozytów TUW SKOK. Środki Funduszu Stabilizacyjnego wynoszą około 1,22 proc. aktywów Kas, a tworzony on jest m.in. w celu zapewnienia stabilności finansowej SKOK-ów oraz bezpieczeństwa zgromadzonych w nim oszczędności. Ubezpieczenie oszczędności gwarantuje ich wypłatę na zasadach podobnych, jak to ma miejsce w przypadku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Historia SKOK

Organizacje podobne do SKOK-ów, służące samoobronie przed lichwą i stosujące zasadę samopomocy finansowej, istniały już w średniowieczu. Nosiły nazwy gildii kupieckich, maszoperii rybackich, banków pobożnych czy kas wdowich. Później nazywały się fundacjami taniego kredytu bądź towarzystwami wzajemnego ratowania się w nieszczęściach.

Pionierem nowoczesnych spółdzielni finansowych był Friedrich Wilhelm Raiffeisen, zakładający na terenie Niemiec w połowie XIX wieku instytucje finansowe, które kierowały się w działaniu ideą samopomocy, samozarządzania i demokracji ekonomicznej. Na wzór kas Raiffeisena w Wielkopolsce powstawały banki ludowe tworzone przez księdza Wawrzyniaka, na Podolu kasy włościańskie zakładane przez błogosławioną Marcelinę Darowską, a w Galicji kasy Stefczyka, nazwane tak od nazwiska Franciszka Stefczyka, nauczyciela i działacza społecznego. Franciszek Stefczyk jest dziś patronem ruchu SKOK.

Po wojnie odbudowa kas kredytowych stała się możliwa dopiero po przemianach 1989 roku. Zajęła się tym Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych. Fundacja działa do dzisiaj, wspierając wiele inicjatyw na rzecz ruchu SKOK.

Ustawa o SKOK

 z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. (Dz. U. z dnia 26 lipca 2012 r.

Statut SKOK Bogdanka

Word pobierz pełen tekst statutu